ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ‘GIFTS & BOTTLES’ DOBBELS- LEFEVERE N.V.

I. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen “Gifts & Bottles” enerzijds en eenieder die gebruik maakt van de website van “Gifts & Bottles” anderzijds. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

II. ONDERNEMINGSGEGEVENS

“Gifts & Bottles” Dobbels- Lefevere NV
Marcel Windelsstraat 39- 41
8790 WAREGEM
BE0447.490.395
tel: +32 (0)56 60 21 11
fax: +32 (0)56 60 06 13
info@dobbels-lefevere.be

III. VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

"Gifts and Bottles" is de elektronische webwinkel van de NV Dobbels- Lefevere met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 39- 41 (België), BTW BE 0447.490.395 biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken en allerhande aanhorigheden online aan te kopen, die zo spoedig mogelijk op het gewenste adres worden afgeleverd.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij “Gifts & Bottles”.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De consument heeft het recht aan “Gifts & Bottles” mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief na het bestellen van een bepaald product en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds netto- prijzen (inclusief B.T.W.). De netto- prijs omvat alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/ artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat het aanbod van goederen en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up- to- date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

“Gifts & Bottles” is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “Gifts & Bottles” is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “Gift & Bottles”.

“Gift & Bottles” is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het “Gifts & Bottles” assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van “Gifts & Bottles”. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • VISA
 • Master Card
 • Bancontact/Mister cash
 • Maestro
 • Overschrijving
 • PayPal
 • KBC
 • CBC
 • Belfius Direct Net
 • ING HomePay
 • iDEAL

De levering vindt plaats binnen redelijke termijn, doch pas na integrale voldoening van de factuur.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van “Gifts & Bottles”.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Gifts & Bottles” te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet- betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “Gifts & Bottles” beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 25,00€ en een maximum van 2000,00€ per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt “Gifts & Bottles” zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de “Gifts & Bottles” klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan “Gifts & Bottles”.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet- naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn- herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan “Gifts & Bottles” mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de “Gifts & Bottles” klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering ervan op hun kosten terugbezorgen aan “Gifts & Bottles” met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Marcel Windelsstraat 39- 41.

Goederen met een verkoopprijs van 100,00€ of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


Artikel 10: Privacy

“Gifts & Bottles” verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van “Gifts & Bottles” toe te sturen.

Indien u verdere informatie eveneens via e- mail wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw e- mailadres te willen doorgeven.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), uw gegevens, die wij in de klantenlijst van “Gifts & Bottles” bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat “Gifts & Bottles” uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@giftsandbottles.com of dit aan te vragen op het hierna vermelde adres: “Gifts & Bottles” met maatschappelijke zetel te Marcel Windelstraat 39- 41, 8790 Waregem, België.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; “Gifts & Bottles” heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

“Gifts & Bottles” respecteert strikt de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op “Gifts & Bottles” ter consultatie, wijziging of verwijdering.

“Gifts & Bottles” maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

"Gifts & Bottles" houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@giftsandbottles.com

De klant krijgt de vrijblijvende mogelijkheid om zijn identificatiegegevens via een speciaal daarvoor voorziene knop op de website te laten opslaan met het oog op latere bezoeken aan de site.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet- verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door “Gifts & Bottles” om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: “Gifts & Bottles” klantendienst

De “Gifts & Bottles” klantendienst is bereikbaar per chat, op het telefoonnummer +32 (0)56 60 21 11., via e- mail op info@giftsandbottles.com , of per post op het volgende adres: Marcel Windelsstraat 39- 41 te 8790 Waregem, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van "Gifts and Bottles".  In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

“Gifts & Bottles” kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Op alle koopovereenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome- I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Waregem en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan “Gifts & Bottles” de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. “Gifts & Bottles” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettmin toegang krijgen tot de website kan "Gifts and Bottles" in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt "Gifts and Bottles" zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

Doordat bepaalde producten zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht om een maximum aantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de site wordt op zeer regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk teruggestort worden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan “Gifts & Bottles” of rechthoudende derden. Gifts & Bottles behoudt zich het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen al wie afbeeldingen en/of teksten letterlijk overneemt of  vertaalt van de website zonder expliciete toestemming van Gifts & Bottles.

De geleverde producten kunnen verschillen van de afbeeldingen die op de website te zien zijn; de afbeeldingen op de website zijn louter illustratief en niet per definitie identiek aan de verkochte producten; in geen geval kan de verkoper uit dien hoofde aangesproken worden.