ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ‘GIFTS & BOTTLES’ Selection by Dobbels-Lefevere, Drankcenter Schotte NV

I. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen “Gifts & Bottles” enerzijds en eenieder die gebruik maakt van de website van “Gifts & Bottles” anderzijds. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

II. ONDERNEMINGSGEGEVENS

“Gifts & Bottles” Selection By Dobbels-Lefevere - Drankcenter Schotte
Bieststraat 6
8790 WAREGEM
BE0456.046.191
tel: +32 (0)56 60 19 05 
fax: +32 (0)56 61 33 46
info@giftsandbottles.com 

III. VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

"Gifts and Bottles" is de elektronische webwinkel van de Drankcenter Schotte NV met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Bieststraat 6 (België), BTW BE 0456.046.191 biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken en allerhande aanhorigheden online aan te kopen, die zo spoedig mogelijk op het gewenste adres worden afgeleverd.

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij “Gifts & Bottles”.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De consument heeft het recht aan “Gifts & Bottles” mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief na het bestellen van een bepaald product en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds netto- prijzen (inclusief B.T.W.). De netto- prijs omvat alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/ artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat het aanbod van goederen en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up- to- date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

“Gifts & Bottles” is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. “Gifts & Bottles” is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “Gift & Bottles”.

“Gift & Bottles” is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het “Gifts & Bottles” assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van “Gifts & Bottles”. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • VISA
 • Master Card
 • Bancontact/Mister cash
 • Maestro
 • Overschrijving
 • PayPal
 • KBC
 • CBC
 • Belfius Direct Net
 • ING HomePay
 • iDEAL

De levering vindt plaats binnen redelijke termijn, doch pas na integrale voldoening van de factuur.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van “Gifts & Bottles”.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Gifts & Bottles” te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet- betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover “Gifts & Bottles” beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 25,00€ en een maximum van 2000,00€ per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt “Gifts & Bottles” zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de “Gifts & Bottles” klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan “Gifts & Bottles”.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet- naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn- herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan “Gifts & Bottles” mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de “Gifts & Bottles” klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering ervan op hun kosten terugbezorgen aan “Gifts & Bottles” met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Bieststraat 6.

Goederen met een verkoopprijs van 100,00€ of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


Artikel 10: Privacy

Drankcenter Schotte NV en zijn divisie www.giftsandbottles.com, hierna "Gifts & Bottles" genoemd, vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. In het kader van de GDPR (=General Data Protection Regulation), streven wij er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Binnen ons bedrijf streven we naar Privacy by Design (het inbouwen van Privacy in elk systeem vanaf de beginfase). Intern vergaderen we en geven we onze medewerkers inlichtingen rond Pricavy Impact Assessment of kortom PIA (het analyseren van de impact van een nieuw systeem en ontwikkelen van een goede strategie om interne systemen te verbeteren door Privacy by Design).

Huidige privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Drankcenter Schotte NV, Bieststraat 6 te 8790 Waregem alsook door haar divisie "Gifts & Bottles".

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij deie informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

a. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?


Drankcenter Schotte NV en onze divisie "Gifts & Bottles" verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreeksse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en medewerkers, maar ook over potentiële klanten en potentiële medewerkers.

b. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?


Drankcenter Schotte NV en onze divisie "Gifts & Bottles" verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Klanten, leveranciers & medewerkers - inlichtingenprocedure

Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons als (potentiële) klant of (potentiële) leverancier of als (toekomstige) medewerker, verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, e.a.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren.

Zo verzamelen wij financiële gegevens zoals bankgegevens, persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd en geslacht), adresgegevens zoals afleveradressen, facturatieadressen, e.a.

De manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken variëren, al naargelang de dienst(en) waar de klant beroep op doet. Zo verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens van kennissen of familie van onze klanten in volgende situatie: wanneer een klant een bestelling plaatst om af te leveren als geschenk op een ander adres dan het facturatieadres.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

Controle van leeftijd

Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles" doet controle op leeftijd als het gaat om de specifieke verkoop van geestrijke dranken.

Financiële administratie

Drankcenter Schotte NV verwerkt persoonsgegevens teneinde haar eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en facturatiegegevens.

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Drankcenter Schotte NV met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Drankcenter Schotte om haar boekhouding te voeren.

Onderhouden van de klantenrelatie

Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles" verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mails voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn.

Het versturen van berichten via mail naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en events alsook van nieuwe producten.

Rekruteringsdoeleinden

Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles" verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe medewerkers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

Beveiliging

Om eenieders veiligheid te garanderen wordt er in en rond onze gebouwen gefilmd door bewakingscamera's. Deze beelden worden opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten, medewerkers en wijzelf het slachtoffer kunnen worden, te voorkomen.

Direct marketing

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en events en andere zaken die u kunnen aanbelangen.

De soort persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

c. Met wie delen wij onze persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles"

Binnen Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles" springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. Drankcenter Schotte NV en "Gifts & Bottles" hebben maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Drankcenter Schotte NV en "Gifts & Bottles" worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot persoonlijke gegevens is beperkt en onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

Uw persoonsgegevens buiten Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles"

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

 • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie, btw-administratie e.a.
 • Securex Sociaal Secretariaat die de gegevens nodig hebben om de loonadministratie te kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij het leveren van goederen:

 • inpakdiensten om goederen verzendklaar te maken
 • direct mailing bedrijven om het versturen van een catalogus mogelijk te maken
 • verschillende vervoersmaatschappijen om de leveringen van goederen mogelijk te maken zowel in België als in het buitenland
 • betaalplatforms om de verrichte diensten betaald te krijgen

Het beheer van onze servers:

 • het ontwerpen en onderhouden van onze internettools en apllicaties
 • het aanleveren van onze softwareprogramma's en utibreiding daarvan
 • de beheerders van onze Magento platvorm om onderhoud en updates te kunnen verzorgen
 • de beheerders van ons administratief platvorm om onderhoud en updates te kunnen verzorgen
 • de beheerders van ons exchange mailplatvorm

Sociale media-toepassingen waar bij gebruik van maken:Wij maken gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld  en gebruikt door ander egebruikers van deze toepassing. Drankcenter Schotte NV heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media-toepassingen deze privacyverklaring naleven.

d. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Drankcenter Schotte NV en haar divisie "Gifts & Bottles" heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

e. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van de activiteiten van Drankcenter Schotte NV of van de divisie "Gifts & Bottles" en het verlenen van hun diensten.

f. Ken uw privacy rechten!

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegeven corrigeren of aanvullen. Om uw gegevens up to date te kunnen houden verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden. Dit kan u liefst laten toekomen op info@drankcenter.com of info@giftsandbottles.com 

Het recht op verwijdering en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. U kan ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens beperkt te gebruiken.

Het recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Het recht om uw bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming), tenzij we omwille van wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden, of omdat de periode waarbij een rechtsvordering kan worden ingesteld, nog loopt.

Het recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische privacy commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

TEL 02/274.48.00

FAX 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u zich richten tot info@drankcenter.com of info@giftsandbottles.com.

Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

g. Over deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, gelieve contact op te nemen via info@drankcenter.com of info@giftsandbottles.com 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet- verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door “Gifts & Bottles” om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: “Gifts & Bottles” klantendienst

De “Gifts & Bottles” klantendienst is bereikbaar per chat, op het telefoonnummer +32 (0)56 60 19 05, via e- mail op info@giftsandbottles.com , of per post op het volgende adres: Bieststraat 6 te 8790 Waregem, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van "Gifts and Bottles".  In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

“Gifts & Bottles” kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

Op alle koopovereenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome- I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Waregem en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan “Gifts & Bottles” de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. “Gifts & Bottles” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettmin toegang krijgen tot de website kan "Gifts and Bottles" in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt "Gifts and Bottles" zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

Doordat bepaalde producten zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht om een maximum aantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de site wordt op zeer regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk teruggestort worden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan “Gifts & Bottles” of rechthoudende derden. Gifts & Bottles behoudt zich het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen al wie afbeeldingen en/of teksten letterlijk overneemt of  vertaalt van de website zonder expliciete toestemming van Gifts & Bottles.

De geleverde producten kunnen verschillen van de afbeeldingen die op de website te zien zijn; de afbeeldingen op de website zijn louter illustratief en niet per definitie identiek aan de verkochte producten; in geen geval kan de verkoper uit dien hoofde aangesproken worden.